Imamo različne pogoje za potrošnike in poslovne stranke. Spodaj si oglejte ustrezne pogoje, ki veljajo za vas:

Pogoji za potrošnike

Posodobljeno: 2023-04-27

Ti splošni pogoji poslovanja družbe Thuiswinkel.org so bili oblikovani po posvetovanju z združenjem potrošnikov v okviru koordinacijske skupine za samoregulacijo (CZ) pri Ekonomsko-socialnem svetu in začnejo veljati 1. junija 2014.

Kazalo:

 1. člen - Definicije
 2. člen – Identiteta trgovca
 3. člen - Uporaba
 4. člen - Ponudba
 5. člen - Pogodba
 6. člen – Pravica do odstopa od pogodbe
 7. člen – Obveznosti potrošnika v primeru odstopa od pogodbe
 8. člen – Uveljavljanje pravice potrošnika do odstopa od pogodbe in stroški
 9. člen – Obveznosti trgovca v primeru odstopa od pogodbe
 10. člen – Izključitev pravice do odstopa od pogodbe
 11. člen - Cena
 12. člen – Izpolnitev pogodbe in dodatno jamstvo
 13. člen - Dostava in izvršitev
 14. člen – Pogodbe s podaljšanim trajanjem: trajanje, prenehanje in podaljšanje
 15. člen - Plačilo
 16. člen - Pritožbeni postopek
 17. člen - Spori
 18. člen - Industrijsko jamstvo
 19. člen – Dodatne ali drugačne določbe
 20. člen – Spremembe splošnih pogojev poslovanja Thuiswinkel.org

 

1. člen - Definicije

V teh splošnih pogojih poslovanja se uporabljajo naslednje definicije:

 1. Dopolnilni sporazum: sporazum po katerem potrošnik pridobi izdelke, digitalne vsebine in/ali storitve v zvezi s pogodbo na daljavo, te izdelke, digitalne vsebine in/ali storitve pa zagotovi trgovec ali tretja oseba na podlagi dogovora med to tretjo osebo in trgovcem;
 2. Odstopno obdobje: obdobje v katerem lahko potrošnik uveljavlja svojo pravico do odstopa od pogodbe;
 3. Potrošnik: fizična oseba, ki ne deluje za namene svoje dejavnosti, stroke ali poslovanja;
 4. Dan: koledarski dan;
 5. Digitalne vsebine: podatki, ustvarjeni in dostavljeni v digitalni obliki;
 6. Transakcija s podaljšanim trajanjem: pogodba na daljavo, ki se nanaša na serijo izdelkov in/ali storitev, pri čemer je obveznost za dobavo in/ali nakup razporejena v časovno obdobje;
 7. Trajni nosilec podatkov: vsako sredstvo, vključno z elektronsko pošto, ki potrošniku ali trgovcu omogoča shranjevanje informacij, ki so naslovljene nanj osebno, na način, ki omogoča prihodnji vpogled ali uporabo v obdobju, ki je v skladu s ciljem, za katerega so informacije namenjene, in ki omogoča nespremenjeno reprodukcijo shranjenih informacije;
 8. Pravica do odstopa od pogodbe: možnost, da potrošnik odstopi od pogodbe na daljavo v okviru odstopnega obdobja;
 9. Trgovec: fizična ali pravna oseba, ki je članica Thuiswinkel.org in potrošnikom ponuja izdelke, (dostop do) digitalne vsebine in/ali storitev na daljavo;
 10. Pogodba na daljavo: pogodba med trgovcem in potrošnikom, sklenjena v okviru organziranega sistema za prodajo izdelkov, digitalnih vsebin in/ali storitev na daljavo, pri čemer se do vključno trenutka sklenitve pogodbe izključno ali delno uporablja ena ali več tehnik komuniciranja na daljavo;
 11. Vzorec obrazca za odstop od pogodbe: evropski vzorec obrazca za pravico do odstopa od pogodbe, ki je vključen v Prilogo I k tem splošnim pogojem poslovanja;
 12. Tehnika za komuniciranja na daljavo: sredstvo, ki se lahko uporabi za komunikacijo glede ponudbe trgovca in sklenitve pogodbe, ne da bi morala biti potrošnik in trgovec hkrati na istem mestu.

2. člen - Identiteta trgovca

Podjetje upravlja: vidaXL Europe B.V.

Trgovanje pod imenom: vidaXL.si

Službeni naslov:

Mary Kinglseystraat 1

5928 SK Venlo Nizozemska

E-mail naslov: webservice@vidaxl.si

Registrska številke: 09188362

Davčna številka: NL820055220B01

3. člen - Uporaba

 1. Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za vsako ponudbo, ki jo da trgovec in za vsak dogovor, sklenjen na daljavo med trgovcem in potrošnikom.
 2. Pred sklenitvijo pogodbe na daljavo bo besedilo teh splošnih pogojev na razpolago potrošniku. Če to ni razumno mogoče, bo trgovec pred sklenitvijo pogodbe na daljavo navedel, kako si je mogoče splošne pogoje ogledati v prostorih trgovca in da jih bo na zahtevo potrošnika čim prej brezplačno poslal potrošniku.
 3. Če se pogodba na daljavo sklene elektronsko, se lahko v nasprotju s prejšnjim odstavkom in pred sklenitvijo pogodbe na daljavo besedilo teh splošnih pogojev potrošniku da na voljo v elektronski obliki tako, da jih potrošnik enostavno shrani na trajni nosilec podatkov. Če to ni razumno mogoče, trgovec pred sklenitvijo pogodbe na daljavo navede, kje so splošni pogoji na voljo v elektronski obliki in da bodo potrošniku na njegovo zahtevo brezplačno poslani v elektronski obliki ali na drug način.
 4. Če se poleg teh splošnih pogojev uporabljajo posebni pogoji za izdelke ali storitve, se po analogiji uporabljata drugi in tretji odstavek, potrošnik pa se lahko v primeru nasprotujočih si pogojev vedno sklicuje na veljavno določbo, ki je zanj najugodnejša.

4. člen  - Ponudba

 1. Če je veljavnost ponudbe omejena ali je pogojena s pogoji, je to izrecno navedeno v ponudbi.
 2. Ponudba vsebuje popoln in natančen opis ponujenih izdelkov, digitalnih vsebin in/ali storitev. Opis je dovolj podroben, da lahko potrošnik ustrezno oceni ponudbo. Če trgovec uporablja slike, so te resničen odraz ponujenih izdelkov, storitev in/ali digitalnih vsebin. Očitne napake ali pomote v ponudbi trgovca ne zavezujejo.
 3. Vsaka ponudba vsebuje takšne informacije, da je potrošniku jasno, katere pravice in obveznosti so povezane s sprejemom ponudbe.

5. člen - Pogodba

 1. Pogodba je sklenjena ob upoštevanju določb iz 4. odstavka v trenutku, ko potrošnik sprejme ponudbo in so izpolnjeni pogoji zanjo.
 2. Če je potrošnik sprejel ponudbo elektronsko, bo trgovec takoj potrdil prejem elektronskega sprejema ponudbe. Dokler trgovec ne potrdi prejema tega sprejetja, lahko potrošnik razdre pogodbo.
 3. Če je pogodba sklenjena elektronsko, bo trgovec sprejel ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito elektronskega prenosa podatkov ter zagotovil varno spletno okolje. Če lahko potrošnik plačuje elektronsko, bo trgovec sprejel ustrezne varnostne ukrepe.
 4. Trgovec lahko v mejah zakona potrošnika obvesti o njegovih plačilnih obveznostih ter o vseh dejstvih in dejavnikih, ki so pomembni za pravilno sklenitev pogodbe na daljavo. Če ima trgovec na podlagi te preiskave utemeljen razlog, da ne sklene pogodbe, ima pravico zavrniti naročilo ali vlogo ali določiti posebne pogoje za njeno izvedbo.
 5. Najpozneje ob dostavi izdelka, storitve ali digitalne vsebine potrošniku bo trgovec poslal naslednje informacije v pisni obliki ali na način, ki je potrošniku dostopen in ga je mogoče shraniti na trajni medij:
 • naslov poslovne enote trgovca, kjer lahko potrošnik vloži pritožbe;
 • pogoje, pod katerimi lahko potrošnik uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe, in način, kako jo lahko uveljavlja, ali jasno izjavo o izključitvi pravice do odstopa od pogodbe;
 • informacije o garancijah in obstoječih poprodajnih storitvah;
 • cena izdelka, storitve ali digitalne vsebine, vključno z vsemi davki, po potrebi stroški dostave ter način plačila, dostave ali izvedbe pogodbe na daljavo;
 • zahteve za odpoved pogodbe, če pogodba traja več kot eno leto ali je sklenjena za nedoločen čas;
 • če ima potrošnik pravico do odstopa od pogodbe, vzorec obrazca za odstop od pogodbe.
 1. V primeru pogodbe s podaljšanim trajanjem se določba iz prejšnjega odstavka uporablja samo za prvo dobavo.

6. člen – Pravica do odstopa od pogodbe

Ob dobavi izdelkov

 1. Potrošnik lahko brez navedbe razloga odpove pogodbo, povezano z nakupom izdelka, v obdobju ki traja vsaj 14 dni. Trgovec lahko potrošnika vpraša po razlogu za to razdrtje, vendar pa potrošnik nima nikakršne obveznosti, da navede razlog(e).
 2. Obdobje določeno v 1. odstavku začne teči dan po tem, ko potrošnik ali tretja stran, ki jo potrošnik vnaprej določi in ki ni prevoznik, prejme izdelek, ali:
 • če je potrošnik naročil več izdelkov: na dan, ko je potrošnik ali tretja stran, ki jo določi, prejela zadnji izdelek. Trgovec lahko zavrne naročilo za več izdelkov z različnim dobavnim rokom, če je o tem potrošnika jasno obvestil pred postopkom naročanja.
 • če je dobava izdelka sestavljena iz več pošiljk ali delov: dan, ko je potrošnik ali tretja stran, ki jo določi, prejela zadnjo pošiljko ali zadnji del;
 • pri pogodbah o redni dobavi izdelkov v določenem časovnem obdobju: dan, ko je potrošnik ali tretja stran, ki jo določi, prejela zadnji izdelek.

Ob dobavi storitev in digitalnih vsebin, ki se ne dobavijo na trajnem nosilcu podatkov:

 1. Potrošnik lahko pogodbo o storitvah in pogodbo o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dobavlja na materialnem nosilcu podatkov, odpove brez navedbe razloga v najmanj 14 dneh. Trgovec lahko potrošnika vpraša za razlog za odstop od pogodbe, vendar pa potrošnik nima nikakršne obveznosti za navedbo svojih razlogov.
 2. Obdobje določeno v 3. odstavku začne teči naslednji dan po sklenitvi pogodbe.

Podaljšano odstopno obdobje za izdelke, storitve in digitalne vsebine, ki niso dobavljeni na trajnem nosilcu podatkov, če potrošnik ni bil poučen o svoji pravici do odstopa:

 1. Če trgovec potrošniku ni zagotovil zakonsko zahtevanih informacij o pravici do odstopa od pogodbe ali če ni zagotovil vzorčnega obrazca za odstop od pogodbe, se odstopno obdobje zaključi dvanajst mesecev po koncu prvotno predvidenega odstopnega obdobja, kot je določeno v prejšnjih odstavkih tega člena.
 2. Če je trgovec potrošniku zagotovil informacije iz prejšnjega odstavka v roku 12 mesecev po datumu začetka prvotnega odstopnega obdobja, se odstopno obdobje zaključi 14 dni po dnevu, ko je potrošnik prejel te informacije.
 3. člen – Obveznosti potrošnika v odstopnem obdobju
 • V odstopnem obdobju bo potrošnik z izdelkom in embalažo ravnal previdno. Izdelek bo razpakiral ali uporabil le v obsegu, ki je potreben za ugotovitev narave, značilnosti in delovanja izdelka. Pri tem je izhodišče, da lahko potrošnik z izdelkom ravna in ga pregleduje le tako, kot bi to lahko počel v trgovini.
 • Potrošnik je odgovoren le za zmanjšanje vrednosti izdelka, ki je posledica ravnanja z izdelkom, ki presega tisto, kar je dovoljeno v 1. odstavku.
 • Potrošnik ni odgovoren za kakršno koli zmanjšanje vrednosti izdelka, če mu trgovec pred sklenitvijo pogodbe ni zagotovil vseh zakonsko zahtevanih informacij o pravici do odstopa od pogodbe.

8. člen – Uveljavljanje pravice potrošnika do odstopa od pogodbe in stroški

 1. Če potrošnik uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe, mora o tem obvestiti trgovca v odstopnem roku z vzorčnim obrazcem za odstop od pogodbe ali na drug nedvoumen način.
 2. Potrošnik čim prej, vendar najkasneje v 14 dneh od dneva po obvestilu iz 1. odstavka, izdelek pošlje nazaj ali ga izroči trgovcu (njegovemu pooblaščenemu zastopniku). To ni potrebno, če je trgovec ponudil, da bo izdelek prevzel sam. Potrošnik je v vsakem primeru upošteval rok za vračilo, če je izdelek vrnil pred iztekom roka.
 3. Potrošnik pošlje izdelek nazaj z vsemi dodatki, če je to razumno mogoče, v originalnem stanju in embalaži ter v skladu z razumnimi in jasnimi navodili trgovca.
 4. Tveganje in dokazno breme za pravilno in pravočasno uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe nosi potrošnik.
 5. Potrošnik nosi neposredne stroške vračila izdelka. Če trgovec ni sporočil, da bi moral potrošnik nositi te stroške, ali če trgovec navede, da bo stroške nosil sam, potrošniku ni treba nositi stroškov vračila.
 6. Če potrošnik odstopi od pogodbe po tem, ko je predhodno izrecno zahteval, da se izvajanje storitve ali dobava plina, vode ali električne energije, ki niso pripravljeni za prodajo v omejenem obsegu ali določeni količini, začne v odstopnem roku, potrošnik trgovcu dolguje znesek, ki je sorazmeren delu zaveze, ki jo je trgovec izpolnil ob odstopu, v primerjavi s celotnim obsegom zaveze.
 7. Potrošnik ne nosi nobenih stroškov za opravljanje storitev ali dobavo vode, plina ali električne energije, ki niso pripravljeni za prodajo v omejenem obsegu ali količini, ali za dobavo daljinskega ogrevanja, če:
 1. trgovec potrošniku ni zagotovil zakonsko zahtevanih informacij o pravici do odstopa od pogodbe, povračilu stroškov v primeru odstopa od pogodbe ali vzorčnega obrazca za odstop od pogodbe, ali:
 2. potrošnik ni izrecno zahteval začetka izvajanja storitve ali dobave plina, vode, električne energije ali daljinskega ogrevanja v odstopnem obdobju.
 1. Potrošnik ne nosi stroškov za celotno ali delno dobavo digitalne vsebine, ki ni dobavljena na materialnem nosilcu, če:
 • se ni izrecno strinjal z začetkom izvajanja pogodbe pred iztekom obdobja mirovanja;
 • ob privolitvi ni potrdil, da je izgubil pravico do umika, ali
 • trgovec ni potrdil te izjave potrošnika.
 1. Če potrošnik uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe, se vsi dopolnilni sporazumi razvežejo po samem zakonu.

9. člen – Obveznosti trgovca v primeru odstopa od pogodbe

 1. Če trgovec potrošniku omogoči, da odstop od pogodbe sporoči elektronsko, mu bo nemudoma poslal potrdilo o prejemu tega obvestila.
 2. Trgovec bo nemudoma, vendar v 14 dneh po dnevu, ko ga potrošnik obvesti o odstopu od pogodbe, povrnil vsa plačila potrošnika, vključno z vsemi stroški dostave, ki jih je trgovec zaračunal za vrnjeni izdelek. Če trgovec ne ponudi, da bo izdelek prevzel sam, lahko z vračilom počaka, dokler ga ne prejme ali dokler potrošnik ne dokaže, da ga je vrnil, karkoli nastopi prej.
 3. Trgovec uporabi za povračilo enako plačilno sredstvo, kot ga je uporabil potrošnik, razen če se potrošnik strinja z drugačnim načinom. Povračilo je za potrošnika brezplačno.
 4. Če je potrošnik izbral dražji način dostave namesto najcenejše standardne dostave, trgovcu ni potrebno povrniti dodatnih stroškov za dražji način dostave.

10. člen – Izključitev pravice do odstopa od pogodbe

Trgovec lahko naslednje izdelke in storitve izključi iz pravice do odstopa od pogodbe, vendar le, če je to jasno navedel ob oddaji ponudbe ali vsaj pravočasno pred sklenitvijo pogodbe:

 1. Izdelki ali storitve, katerih cena je povezana z nihanji na finančnem trgu, na katera trgovec nima vpliva in ki se lahko pojavijo v odstopnem roku;
 2. Pogodbe, sklenjene na javni dražbi. Javna dražba je način prodaje, pri katerem trgovec ponuja izdelke, digitalne vsebine in/ali storitve na dražbi, po navodilih vodje dražbe, pri čemer mora uspešni dražitelj izdelke, digitalne vsebine in/ali storitve kupiti;
 3. Pogodbe za storitve po popolni izvedbi storitev, vendar le, če:
 • se je začela z izrecnim predhodnim soglasjem potrošnika; in
 • je potrošnik izjavil, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko trgovec v celoti izpolni pogodbo;
 1. Turistične aranžmaje, organizirane počitnice in paketna potovanja, kot so navedena v členu 7:500 civilnega zakonika BW in pogodbe o potniškem prometu;
 2. Naročila storitev za zagotavljanje nastanitve, če pogodba predvideva določen datum ali obdobje izpolnitve in ni namenjena bivanju, prevoz blaga, najem avtomobilov in gostinske storitve;
 3. Pogodbe, ki se nanašajo na prostočasne dejavnosti, če je v pogodbi določen datum ali obdobje izpolnitve;
 4. Izdelki, izdelani po meri potrošnika, ki niso montažni in so izdelani na podlagi individualne izbire ali odločitve potrošnika ali so jasno namenjeni določeni osebi;
 5. Izdelki, ki se hitro pokvarijo ali imajo omejen rok uporabe;
 6. Zapečateni izdelki, ki zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov niso primerni za vračilo in katerih pečat je bil po dostavi poškodovan;
 7. Izdelki, ki se po dobavi zaradi svoje narave nepreklicno mešajo z drugimi izdelki;
 8. Alkoholne pijače, katerih cena je bila dogovorjena ob sklenitvi pogodbe, dobava pa je mogoča šele po 30 dneh, in katerih dejanska vrednost je odvisna od nihanj na trgu, na katera trgovec nima vpliva;
 9. Zapečateni avdio in video posnetki ter računalniška programska oprema, katerih pečat je bil po dostavi prelomljen;
 10. Dostava digitalne vsebine drugače kot na otipljivem nosilcu, vendar le, če:
 • se je izvršitev začela z izrecnim predhodnim soglasjem potrošnika in
 • je potrošnik izjavil, da s tem izgublja pravico do odstopa od pogodbe.

11. člen – Cena

 1. V obdobju veljavnosti, navedenem v ponudbi, se cene ponujenih izdelkov in/ali storitev ne zvišajo, razen sprememb cen zaradi sprememb stopenj DDV.
 2. Ne glede na prejšnji odstavek lahko trgovec izdelke ali storitve, katerih cene so podvržene nihanjem na finančnem trgu, na katera trgovec nima vpliva, ponuja po spremenljivih cenah. Ta povezava z nihanji in dejstvo, da so vse navedene cene ciljne cene, bosta navedena pri ponudbi.
 3. Zvišanje cen v treh mesecih po sklenitvi pogodbe je dovoljeno le, če je posledica zakonskih predpisov ali določil.
 4. Zvišanje cen po treh mesecih od sklenitve pogodbe je dovoljeno le, če je to določil podjetnik in:
 • so posledica zakonskih predpisov ali določb; ali
 • je potrošnik pooblaščen, da odstopi od pogodbe na dan, ko začne veljati povišanje cene.
 1. Cene, navedene v ponudbi izdelkov ali storitev, vključujejo DDV.

12.  člen – Izpolnjevanje pogodbe in dodatno jamstvo

 1. Trgovec jamči, da izdelki in/ali storitve izpolnjujejo pogodbo, specifikacije, navedene v ponudbi, razumne zahteve glede zanesljivosti in/ali uporabnosti ter zakonske določbe in/ali vladne predpise, ki so veljali na dan sklenitve pogodbe. Če je dogovorjeno, trgovec zagotovi tudi, da je izdelek primeren za uporabo, ki ni običajna.
 2. Dodatno jamstvo, ki ga zagotovi trgovec, njegov dobavitelj, proizvajalec ali uvoznik, nikoli ne omejuje pravnih pravic in zahtevkov, ki jih lahko potrošnik na podlagi pogodbe uveljavlja pri trgovcu, če ta ne izpolni svojega dela pogodbe.
 3. Z dodatnim jamstvom je mišljena vsaka zaveza trgovca, njegovega dobavitelja, uvoznika ali proizvajalca, s katero daje potrošniku določene pravice ali zahtevke, ki presegajo njegovo pravno obveznost, če ne izpolni svojega dela pogodbe.

13. člen – Dostava in izvršitev

 1. Trgovec bo pri sprejemanju in izvajanju naročil izdelkov ter ocenjevanju vlog za opravljanje storitev ravnal z največjo skrbnostjo.
 2. Kraj dostave je naslov, ki ga je potrošnik sporočil trgovcu.
 3. V skladu s 4. členom teh pogojev je operater sprejel naročila hitro, vendar najpozneje v 30 dneh, razen če je bila dogovorjena drugačna dostava. Če se dobava zavleče ali če naročilo ni izvedeno ali je izvedeno le delno, jih potrošnik prejme najpozneje v 30 dneh po oddaji naročila. Potrošnik ima v tem primeru pravico, da prekine pogodbo brez kazni in upravičen do kakršne koli odškodnine.
 4. Po prenehanju pogodbe v skladu s prejšnjim odstavkom trgovec potrošniku nemudoma povrne plačani znesek.
 5. Tveganje poškodbe in/ali izgube izdelkov nosi trgovec do trenutka dostave potrošniku ali vnaprej imenovanemu in trgovcu sporočenemu predstavniku potrošnika, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače.

14. člen – Pogodbe s podaljšanim trajanjem: trajanje, prenehanje in podaljšanje

Prenehanje

 1. Potrošnik lahko kadar koli sklene pogodbo za nedoločen čas, ki zajema redno dobavo izdelkov (vključno z električno energijo) ali storitev, ob upoštevanju veljavnih pravil o prekinitvi pogodbe in odpovednem roku, ki ni daljši od enega meseca.
 2. Potrošnik ima pravico kadarkoli odpovedati pogodbo za določen čas, ki je bila sklenjena za redno dobavo izdelkov (vključno z električno energijo) ali storitev, ob koncu določenega roka, ob upoštevanju veljavnih pravil o prekinitvi pogodbe in odpovednem roku, ki ni daljši od enega meseca.
 3. Pogodbe iz prejšnjih dveh odstavkov lahko potrošnik:
 • odpove kadarkoli in ni omejeno na prekinitev ob določenem času ali v določenem obdobju;
 • jih prekine na enak način, kot so bile sklenjene;
 • jih vedno prekine z enakim odpovednim rokom, kot ga je določil trgovec.

Podaljšanje

 1. Pogodbe za določen čas, ki zajema redno dobavo izdelkov (vključno z električno energijo) ali storitev, ni mogoče samodejno podaljšati ali obnoviti za določen čas.
 2. Ne glede na prejšnji odstavek se lahko pogodba za določen čas, sklenjena za redno dobavo dnevnih ali tedenskih časopisov in revij samodejno podaljša za največ tri mesece, če ima potrošnik pravico odpovedati to podaljšano pogodbo ob koncu obdobja podaljšanja z odpovednim rokom, ki ni daljši od enega meseca.
 3. Pogodba za določen čas, sklenjena za redno dobavo izdelkov ali storitev, se lahko samodejno podaljša za nedoločen čas le, če ima potrošnik ves čas pravico do odpovedi z odpovednim rokom, ki ni daljši od enega meseca. Odpovedni rok je do tri mesece, če se pogodba nanaša na redno dostavo dnevnih, informativnih in tedenskih časopisov in revij, vendar manj kot enkrat na mesec.
 4. Pogodba z omejenim trajanjem za redno dobavo dnevnih ali tedenskih časopisov in revij (poskusna ali uvodna naročnina) se ne nadaljuje samodejno in preneha ob koncu poskusnega ali uvodnega obdobja.

Trajanje

 1. Če pogodba traja več kot eno leto, jo lahko potrošnik po enem letu kadar koli odpove z največ enomesečnim odpovednim rokom, razen če razumnost in poštenost narekujeta, da bi odpoved pred koncem dogovorjenega roka nesprejemljiva.

15. člen - Plačilo

 1. Če v pogodbi ali dodatnih pogojih ni določeno drugače, mora potrošnik zneske, ki jih mora plačati, plačati v 14 dneh po začetku odstopnega obdobja, ali, če odstopnega obdobja, v 14 dneh po sklenitvi pogodbe. V primeru pogodbe o opravljanju storitve začne to obdobje teči dan po tem, ko potrošnik prejme potrditev pogodbe.
 2. Pri prodaji izdelkov potrošnikom se v splošnih pogojih od potrošnika nikoli ne sme zahtevati, da vnaprej plača več kot 50 %. Če je dogovorjeno predplačilo, potrošnik ne more uveljavljati nobenih pravic v zvezi z izvedbo naročila ali storitev pred plačilom predplačila.
 3. Potrošnik je dolžan netočnosti v predloženih podatkih ali določeno plačilo takoj poročati trgovcu.
 4. Če potrošnik svojih plačilnih obveznosti ne izpolni pravočasno, je potem, ko ga trgovec obvesti o zamudi pri plačilu in ko mu da na voljo 14 dni za izpolnitev plačilnih obveznosti, dolžan plačati zakonske obresti na dolgovani znesek, tgovec pa ima pravico zaračunati stroške izvensodne izterjave. Ti stroški izterjave znašajo največ: 15 % za neporavnane zneske do 2.500 EUR; 10 % za naslednjih 2.500 EUR in 5 % za naslednjih 5.000 EUR, najmanj pa 40 EUR. Trgovec lahko odstopa od teh zneskov in odstotkov v korist potrošnika.

16. člen – Pritožbeni postopek

 1. Trgovec ima ustrezno objavljen pritožbeni postopek in pritožbo obravnava v skladu s tem pritožbenim postopkom.
 2. Pritožbe v zvezi z izvajanjem pogodbe je treba trgovcu predložiti v celoti in jasno opisane v razumnem roku po tem, ko je potrošnik odkril napake.
 3. Na pritožbe, predložene trgovcu, bo trgovec odgovoril v 14 dneh, šteto od datuma prejema. Če je za obravnavo pritožbe potreben predvidoma daljši čas, bo trgovec v 14 dneh odgovoril z obvestilom o prejemu in navedbo, kdaj lahko potrošnik pričakuje podrobnejši odgovor.
 4. Pritožbo v zvezi z izdelkom, storitvijo ali storitvijo trgovca lahko vložite tudi prek obrazca za pritožbo na strani za potrošnike na spletnem mestu Thuiswinkel.org, www.thuiswinkel.org

Pritožba bo nato poslana zadevnemu trgovcu in družbi Thuiswinkel.org.

 1. Če pritožbe ni mogoče rešiti sporazumno v razumnem roku ali v treh mesecih po vložitvi pritožbe, nastane spor, za katerega se uporabi postopek reševanja sporov.

17. člen - Spori

 1. Pogodbe med trgovcem in potrošnikom, na katere se nanašajo ti splošni pogoji, ureja izključno nizozemsko pravo.
 2. Spori med potrošnikom in trgovcem glede sklenitve ali izvajanja pogodb v zvezi z izdelki ali storitvami, ki jih bo dobavil ali jih je dobavil ta trgovec, se lahko vložijo pri odboru za spore Thuiswinkel Disputes Committee, P.O. Box 90600, 2509 LP v Hagu (www.sgc.nl), pri čemer se upoštevajo spodaj navedene določbe.
 3. Odbor za spore bo spor obravnaval le, če je potrošnik najprej v razumnem roku vložil pritožbo pri trgovcu.
 4. Spor je treba pisno predložiti odboru za spore v dvanajstih mesecih od nastanka spora.
 5. Če želi potrošnik predložiti spor komisiji za spore, je trgovec vezan na to izbiro. Če bo trgovec to želel storiti, bo moral potrošnik v petih tednih po pisnem pozivu trgovca, pisno povedati, ali to želi ali želi, da spor obravnava pristojno sodišče. Če potrošnik svoje izbire ne potrdi trgovcu v petih tednih, ima trgovec pravico predložiti spor pristojnemu sodišču.
 6. Za odločitev odbora za spore veljajo pogoji, določeni v predpisih odbora za spore. Odločitve odbora za spore se sprejmejo z zavezujočim mnenjem.
 7. Odbor za spore ne bo obravnaval spora ali bo prekinil postopek, če je bila trgovcu odobrena odložitev plačil, je šel v stečaj ali je dejansko prekinil poslovne dejavnosti, preden je odbor na seji obravnaval spor in sprejel končno odločitev.
 8. Če je poleg odbora za spore Thuiswinkel Disputes Committee, pristojen tudi drug priznan arbitražni svet ali svet, povezan z Disputes Committee Foundation for Consumer Affairs (SGC) ali Complaints Institute Financial Services (Kifid), je za spore, ki se nanašajo predvsem na način prodaje na daljavo ali opravljanje storitev, prednostno pristojen Thuiswinkel Disputes Committee. Za vse druge spore so pristojni drugi odbori za spore, ki jih priznava SGC ali so povezani s Kifid.

18. člen – Industrijsko jamstvo

 1. Thuiswinkel.org jamči, da bodo njeni člani izpolnili zavezujoče mnenje odbora za spore Thuiswinkel Disputes Committee, razen če se član odloči, da bo zavezujoče mnenje predložil v dveh mesecih po tem, ko je bilo obvestilo poslano v pregled sodišču. To jamstvo oživi, če je bilo zavezujoče mnenje po pregledu s strani sodišča ohranjeno in je sodba, ki to dokazuje, postala pravnomočna. Ta znesek do višine 10.000 EUR na zavezujoče mnenje bo potrošniku plačal Thuiswinkel.org. Za zneske, višje od 10.000 EUR na zavezujoče mnenje, se plača 10.000 EUR. Če je znesek višji od 10.000 EUR, si mora Thuiswinkel.org za presežni znesek prizadevati, da član upošteva zavezujoče nasvete.
 2. Za namene tega jamstva mora potrošnik vložiti pisno pritožbo pri Thuiswinkel.org in ji izročiti svojo terjatev do podjetja. Če terjatev do trgovca presega 10.000 EUR, bo ponujena potrošnikom v obsegu, v katerem bo terjatev, ki presega 10.000 EUR, prenesena na Thuiswinkel.org, ki si bo v svojem imenu in s svojimi stroški prizadevala doseči plačilo in izpolnitev teh pravic potrošnika. 

19. člen – Dodatne ali drugačne določbe

Dodatne določbe ali določbe, ki odstopajo od teh splošnih pogojev, ne smejo biti v škodo potrošnika in morajo biti zapisane v pisni obliki ali na način, ki je potrošniku dostopen in shranjen na trajnem nosilcu podatkov.

20. člen  - Spremembe splošnih pogojev poslovanja Thuiswinkel.org

 1. Thuiswinkel.org ne bo spremenila teh splošnih pogojev brez posvetovanja z združenjem potrošnikov.
 2. Spremembe teh pogojev začnejo veljati šele po njihovi objavi na ustrezen način, pri čemer velja, da v primeru veljavnih sprememb med trajanjem ponudbe prevlada določba, ki je za potrošnika najugodnejša.

 

Thuiswinkel.org

P.O. Box 7001, 6710 CB EDE, Nizozemska.

 

Pravice lahko izhajajo samo iz nizozemske različice teh splošnih pogojev poslovanja.

 

 

 

Priloga I: Vzorec obrazca za odstop od pogodbe

 

Vzorec obrazca za odstop od pogodbe

 

(ta obrazec izpolnite in pošljite samo, če želite odstopiti od pogodbe)

 

-               Za:          vidaXL B.V.

Mary Kingsleystraat 1

5928 SK Venlo, Limburg

Nizozemska

webservice@vidaxl.si

 

-               Obveščam/obveščamo* vas, da v zvezi z našo pogodbo glede

Prodaje naslednjega blaga: [opis izdelka]*

Dostave naslednjih digitalnih vsebin: [opis digitalnih vsebin]*

Dobava naslednje storitve: [opis storitve]*

 

odstopam/odstopamo* od pogodbe.

 

 

-               Naročeno dne*/prejeto dne* [datum naročila storitev ali prejema blaga]

-               [Ime in priimek potrošnika(-ov)]

-               [Naslov potrošnika(-ov)]

-               [Podpis potrošnika(-ov)] (samo v primeru, da se obrazec pošlje v papirni obliki)

 

*Nepotrebno prečrtati ali navesti dodatne informacije.

 

 

Pogoji za poslovne stranke

Last updated: 2023-12-08

Content:

Article 1 - Definitions

Article 2 – Identity of the entrepreneur

Article 3 – Applicability

Article 4 – The offer

Article 5 – The contract

Article 6 - Pricing

Article 7 – Performance of the contract and additional guarantee

Article 8 – Delivery and execution

Article 9 – Extended transactions: duration, termination and extension

Article 10 - Payment

Article 11 – Liability

Article 12 – Retention of title

Article 13 – Complaints Procedure

Article 14 – Disputes

 

Article 1 - Definitions

Throughout these terms and conditions, the following terms and definitions will be used:

1. Day: calendar day;

2. Digital content: data that is produced or delivered in digital form;

3. Long-term contract: a contract that provides for the regular delivery of items, services, and/or digital content during a specific period;

4. Durable medium: any tool - including email - that enables the customer or entrepreneur to store information that is personally addressed to them in a way that enables future consultation or use during a period that is attuned to the aim for which the information is intended, and enables the unaltered reproduction of the stored information;

5. Customer: the natural or legal person which is acting as a professional and/or for a company;

6. Entrepreneur: the natural or legal person that offers products, (access to) digital content, and/or services to customers at a distance;

7. Distance contract: a contract that is entered into between the entrepreneur and the customer in the context of an organised system for sales of products at a distance, digital content, and/or services whereby, until the contract is entered, exclusive or partial use is made of one or more techniques for communication at a distance;

8. Written: in these terms and conditions, “written" includes communication via email and fax if the identity of the sender and the integrity of the email are sufficiently certain;

9. Technique to communicate at a distance: a resource that can be used for entering into a contract without the customer and the entrepreneur having to come together at the same time in the same space;

10. Website: the entrepreneur’s web shop on which goods and services are offered which can be bought by customers;

11. Platform: the external environment on which entrepreneurs can offer goods and services which can be bought by customers.

Article 2 – Identity of the entrepreneur

The private limited liability company vidaXL Europe B.V., Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, The Netherlands. Operating in the Netherlands under the VAT number: NL820055220B01, trading under the Chamber of Commerce number 09188362.

Article 3 - Applicability

1. These terms and conditions are applicable to every offer of the entrepreneur and every distance contract between the entrepreneur and the customer.

2. If the customer includes provisions or conditions that deviate from or do not appear in the general terms and conditions in their assignment, then provisions or conditions will only be applicable to the entrepreneur in the case they are accepted expressly in written form.

3. The text of these terms and conditions will be made available to the customer before the distance contract is entered. If this is not reasonably possible, the entrepreneur will state, before the distance contract is entered, the way the terms and conditions can be consulted at the entrepreneur and that they can be sent as soon as possible, free of charge, at the customer's request.

4. If the distance contract is concluded electronically, it may be that, contrary to the previous paragraph and before the distance contract is entered, the text of these terms and conditions can be made available to the customer by electronic means in such a way that it can be stored by the customer in a simple manner on a durable data carrier. If this is not reasonably possible then, before the distance contract is entered, it will be stated where the terms and conditions can be consulted by electronic means and that they will be sent electronically or in another way, free of charge, at the customer's request.

5. If and insofar as one of the provisions of these general terms and conditions is null or void, the concerning provision must be read in the way of the legally permitted provision that is closest in content to the intentions of the parties, as it appears from the null or void provision, while the remaining provisions remain fully in effect.

6. If, in addition to these terms and conditions, specific conditions of an external platform on which products and services are being offered by the entrepreneur apply, the customer can, in the event of conflicting conditions, always invoke the applicable condition that is most favourable to them, but only if the Terms & Conditions are non-derogable.

7. Poslovne stranke ne bodo imele dostopa do dražb v regijah, kjer so te storitve na voljo.

Article 4 – The offer

1. If an offer is subject to a limited duration or subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.

2. The offer will include a full and detailed description of the offered products, digital content, and/or services.

3. The content of the website as well as its offer have been composed with the greatest care. However, the entrepreneur cannot guarantee that all information on the website is always correct and complete. Because of this, all prices, the offer and other information on the website and in other materials from the entrepreneur are subject to obvious programming and typing errors.

Article 5 - The contract

1. The contract shall come into force at the time the customer accepts the offer and complies with the corresponding conditions.

2. If the customer has accepted the offer by electronic means, the entrepreneur will immediately confirm by electronic means the receipt of the acceptance of the offer. If the receipt of acceptance of the offer has not been confirmed by the entrepreneur, the customer can terminate the contract.

3. After the customer accepts the offer, the entrepreneur reserves the right to cancel the offer within 3 working days of acceptance. The entrepreneur will notify the customer immediately of such cancellations.

4. If the contract is concluded electronically, the entrepreneur will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and will ensure a secure web environment. If the customer can pay electronically, the entrepreneur will observe appropriate security measures to this end.

5. If, after the contract is accepted, it turns out the client has provided any incorrect details, the entrepreneur has the right to fulfil its obligations only after receiving the correct details.

6. The entrepreneur can, within the statutory provisions, investigate whether the customer can fulfil their payment obligations, as well as investigate all the facts and factors that are of importance for entering into the distance contract responsibly. If, based on this investigation, the entrepreneur has solid grounds for not entering into the contract, they are entitled to refuse an order or application, stating reasons, or to attach special conditions to the implementation. If the entrepreneur, based on the investigation, declines the request or attaches special conditions to it, the customer will be informed of this no later than 3 days after concluding the contract.

Article 6 - Pricing

1. All prices mentioned on the website of and in other materials from the entrepreneur, are including VAT (unless stated otherwise) and unless stated differently on the website, are including other applicable charges.

2. Contrary to the previous paragraph, the entrepreneur can offer products or services, whose prices are linked to fluctuations on the financial market over which the entrepreneur has no influence, at variable prices. This linkage to fluctuations and the fact that any stated prices are target prices will be stated in the offer.

3. The entrepreneur can change prices 2 weeks after conclusion of the contract. Customers that do not agree with the change have the authority to terminate the contract without being charged for this by the entrepreneur.

4. Additional charges, such as delivery fees and payment fees, will be mentioned on the website and will at least be shown during the order process.

Article 7 – Performance of the contract and additional guarantee

1. The entrepreneur guarantees that the delivered products and services comply with the contract, on the understanding that minor deviations accepted in the sector regarding specified sizes, weights, quantities, discolorations and slight mutual colour deviations, etc., do not count as shortcomings on the part of the entrepreneur.

2. The customer must examine the goods delivered at the time of delivery and the customer must check whether the delivered goods meet the contract stipulations. This includes:

- whether the correct goods have been delivered;

- whether the delivered goods correspond in terms of quantity and number with what has been agreed;

- whether the delivered goods meet the requirements that may be set for normal use and/or commercial purposes.

In case of visible defects or shortcomings, the customer must report these to the entrepreneur within 14 days after delivery. In case non-visible defects or shortcomings are found, the customer must report these to the entrepreneur within 14 days at the latest after he could reasonably have discovered these. If the customer does not do this, he is no longer entitled to any form of repair, replacement, compensation and/or refund in respect of these defects.

3. If the entrepreneur considers a complaint to be justified, the relevant products will be repaired, replaced or (partially) reimbursed after consultation with the customer. The entrepreneur can thereby redirect the customer to a manufacturer or supplier.

Article 8 – Delivery and execution

1. In compliance with that which is stated in this respect in article 3 of these terms and conditions, the entrepreneur will carry out accepted orders with appropriate rapidity.

2. The entrepreneur is entitled to engage third parties if required to perform the duties under the contract.

3. The specified delivery times must be interpreted as a duty of reasonable effort and are deemed to have been approximated. The entrepreneur is free to choose the carrier. Except in the event of intent or deliberate recklessness on the part of the seller, exceeding of the delivery time shall never entitle the customer to any form of compensation.

4. The entrepreneur reserves the right to deliver sold products in parts.

5. The risk of damage to and/or loss of products rests with the entrepreneur until the time of delivery to the customer, unless expressly agreed otherwise. If the customer agrees to pick up the products, the risk is transferred when the products are handed over.

6. If the customer, or a third party designated by them, is not present at the delivery address on the agreed time to receive the products, the entrepreneur has the right to take back the products. In consultation with the customer, the entrepreneur might, at additional costs, offer the products to the customer at a different time and/or day. If delivery proves to be impossible, the payment obligation will not be cancelled and any additional costs, including the return costs, will be charged to the customer. 

Article 9 – Extended transactions: duration, termination, and extension

Termination:

1. The customer can always terminate a contract that is entered for an indefinite period and is for the regular delivery of products, digital content or services in accordance with the termination rules agreed to and a period of notice of no more than two months.

2. The customer can always terminate a contract that is entered for a definite period and is for the regular delivery of products (including electricity), digital content or services at the end of the definite period with the observance of the termination regulations agreed for this purpose and a period of notice of a maximum of two months.

3. The customer can terminate the contracts stated in the foregoing paragraphs in writing.

Extension:

4. A contract that is entered for a set period and is for the regular delivery of products (including electricity), digital content or services will be automatically extended for the same definite period.

5. The mentioned periods of notice also apply for terminations by the entrepreneur

Article 10 - Payment

1. The customer has the duty to pay the entrepreneur with the during the order process and on the website mentioned payment methods. The entrepreneur is free to offer various payment methods which can change from time to time. Insofar as not otherwise determined, the customer is obligated to pay within 14 days of delivery.

2. If the customer does not fulfil their payment obligation(s) in a timely manner, they are immediately liable by law, without a notice of default being required. The entrepreneur is entitled to increase the amount payable by statutory interest rate and the entrepreneur is entitled to charge the extrajudicial collection costs incurred by them to the customer.

Article 11- Retention of title

1. Delivered goods remain the ownership of the entrepreneur until the customer pays the payable amount in full.

Article 12- Liability

1. Subject to intention or gross negligence, the total liability of the entrepreneur towards the customer due to imputable failure in the performance of the contract is limited to compensation to a maximum of the amount stipulated for that contract (including VAT). In case of a long-term contract, then said liability is limited to a reimbursement of the amount that the customer owed to the entrepreneur in the 3 months preceding the event causing the damage.

2. The entrepreneur shall not be liable towards the customer for indirect damage, including, but not limited to, consequential damage, loss of profit, missed savings, loss of data or damage due to business interruption.

3. The customer indemnifies the entrepreneur against any claims in respect of third parties, except in the event of intent or deliberate recklessness on the part of the entrepreneur or a statutory director of the entrepreneur.

4. The preceding paragraphs shall not apply to damage suffered by the customer caused by reselling faulty products purchased from the entrepreneur, in case the clients of the customer commit to legal action against them.

5. Unless performance of the contract is permanently impossible, the liability of an entrepreneur due to an attributable failure to fulfil an obligation from the contract shall only arise if the customer informs the entrepreneur forthwith, in writing, with a reasonable deadline for remedying the failure, and the entrepreneur continues to be in default in the fulfilment of its obligation after that term. The notice of default must contain an as complete and as detailed a description as possible of the shortcoming, so that the entrepreneur is given the opportunity to respond adequately.

6. A condition for any right to compensation is that the customer always reports the damage to the entrepreneur in writing as soon as possible, but no later than 14 days after it arises. Damage that has not been brought to the attention of the entrepreneur within that period is not eligible for compensation, unless the customer can demonstrate that he could not have reported the damage earlier.

7. In the event of force majeure, the entrepreneur shall not be obliged to compensate for any damage to the customer.

Article 13 – Complaints procedure

1. The entrepreneur has a sufficiently publicised complaints procedure and will deal with the complaint in compliance with this complaints procedure.

2. Complaints concerning the performance of the contract must be submitted to the entrepreneur, fully and clearly described, within a reasonable period after the customer has ascertained the defects.

3. Complaints submitted to the entrepreneur will be replied to within a period of 14 days calculated from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeably longer processing time, the entrepreneur will reply within the period of 14 days with a confirmation of receipt and an indication of when the customer can expect a more extensive reply.

Article 14 - Disputes

1. Contracts between the entrepreneur and the customer to which these terms and conditions apply are exclusively governed by the laws of the Netherlands.

2. Any disputes that might arise from the contract and cannot be settled amicably, may exclusively be submitted to the court of Oost-Brabant, location ‘s-Hertogenbosch. This is subject to the extent that mandatory rules of jurisdiction limit this choice. The entrepreneur and customer may settle their disputes by means of binding advice or arbitration.

 

Pravila in Pogoji za uporabo spletne strani vidaXL

Version: 2020-06-01

Kazalo

Člen 1 - Izrazi 

Člen 2 - Uporaba 

Člen 3 – Račun uporabnika 

Člen 4 – Uporaba spletne strani 

Člen 5 – Naročila 

Člen 6 - Dražbe 

Člen 7 – Ocene, 

Člen 8 – Preklic računa in funkcionalnost spletne strani

Člen 9 – Zasebnost in osebni podatki 

Člen 10 – Intelektualna lastnina in informacije tretje strane 

Člen 11 - Odgovornost 

Člen 12 - Ostalo 

 

Clen 1 - Izrazi

 • Uporabniški račun: Račun, ki si ga mora vsak uporabnik ustvariti, da lahko opravi naročila, sodeluje v dražbah in pušča ocene.   
 • Prodajalec (-ci) tretje strani: Tretja oseba, ki ponuja izdelke za uporabnike preko njihove spletne strani.  
 • Uporabnik: Vsak obiskovalec spletne strani.
 • Pravila in pogoji uporabe: To so Pravila in pogoji uporabe spletnih strani vidaXL.
 • Ocena: Ocena, ki jo lahko opravi uporabnik vidaXL, spletne strani in/ ali prodajalci tretje strani.
 • Dražbe: Dražbe, ki jih drži vidaXL na spleti strani
 • vidaXL: vidaXL Marketplace Europe B.V. ima sedež v (5928 SK) Venlo na  Mary Kingsleystraat 1.
 • Spletna stran: spletna stran, ki jo aktivno najdete na vidaxl.sl URL in katere koli druge spletne strani, URL povezavi ali aplikaciji posvečeni vidaXL.

Clen 2 - Uporaba

 1. Ta pravila in pogoji veljajo za vse uporabe spletne strani, vključno z uporabo uporabniškega računa.
 2. vidaXL si pridržuje pravico do spremembe teh pravil in pogojev uporabe od časa do časa. Spremenjena pravila in pogoji bodo vstopili v veljavnost takoj, ko bodo objavljeni na spletni strani. Zaradi tega je priporočljivo, da redno preverjate pravila in pogoje uporabe.

Clen 3 – Račun uporabnika

 1. Da bi lahko oddali naročila, sodelovali v dražbah in puščali ocene, je nujno da ustvarite račun. Uporabnik lahko ustvari svoj uporabniški račun tako, da navede potrebne informacije v spletni obrazec. Ta obrazec lahko najdete na naslovni vrstici »New Customer?«.
 2. Da lahko uporabnik ustvari uporabniški račun mora:
 • Biti star najmanj 18 let v trenutku, ko ustvari uporabniški račun;
 • Imeti veljaven e-poštni naslov.

 3. Po tem, ko je uporabniški račun ustvarjen bo uporabnik prejel potrditveno e-pošto. Takoj, ko bo uporabniški račun aktiviran, se lahko uporabnik prijavi vanj s svojim e-poštnim naslovom in geslom, ki si ga je izbral.
 4. Določen e-poštni naslov lahko uporabite samo enkrat za ustvaritev računa. Uporabniški račun je striktno oseben in ni prenesljiv, ter je povezan z uporabnikom, ki je račun ustvaril.
 5. Uporabnik mora zagotoviti, da so informacije v uporabniškem računu in katerakoli komunikacija z vidaXL pravilna, popolna in posodobljena. Popravek podatkov lahko stori vsak uporabnik sam in sicer tako da se prijavi v uporabniški račun in popravi te informacije.
 6. Uporabnik mora svoje geslo zadržati zase in mora zagotoviti varnost pred tretjimi nepooblaščenimi stranmi, da ne bi poznale njegovo geslo in/ ali dostopale do njegovega uporabniškega računa.
 7. Uporabnik je dolžan, da obvesti vidaXL v primeru izgube, kraje ali (suma) zlorabe ali nepooblaščeno uporabo gesla in /ali računa, s tretje strani. V času dokler uporabnik ne stori prijave na vidaXL uporabnik sam drži odgovornost za kakršnokoli zlorabo gesla in/ ali uporabniškega računa.
 8. V primeru da vidaXL ugotovi ali ima razlog za sum nepooblaščene uporabe s strani tretje osebe/uporabnika, si vidaXL pridržuje pravico da takoj blokira omenjen uporabiški račun, in zagotovi povrnitev škode, ki jo je vidaXL morda utrpela zaradi tega uporabnika, pri tem pa vidaXL ne odgovarja za škodo, ki jo je uporabnik morda pri tem utrpel.

Clen 4 – Uporaba spletne strani

 1. Uporabnik zagotavlja da so podane informacije pravilne, popolne in zanesljive. VidaXL si pridržuje pravico do preveritve pravilnosti podanih informacij in podatkov. Hkrati pa si pridržuje pravico da odstrani informacije in podatke uporabnika, za katere ima dokaz, da so nepravilni, ali njihove pravilnosti ni mogoče dokazati.
 2. Uporabniku ni dovoljeno: 
 • Povzročiti motnje v delovanju spletne strani, ali uporabljati programsko opremo, ki bi lahko motila delovanje spletne strani; 
 • Sprožiti procese ali jim dovoliti nadaljnjo delovanje, za katere lahko sumi da ogroža ostale uporabnike interneta ali ogroža ostale uporabnike spletne strani;
 • se predstavlja kot drug uporabnik.

 3. Uporabniku ni dovoljeno kopirati, ali kako drugače dati na voljo ( z deeplinking ali kako drugače) spletno stran ali kateri koli del spletne strani, ne da bi pred tem pridobil pisno dovoljenje s strani vidaXL.

Clen 5 – Naročila

 1. Splošna pravila in pogoji vidaXL in pravila vračanja veljajo za vsa naročila izvedena preko spletne strani vidaXL. Uporabnik sprejme ta splošna pravila in pogoje in pravila vračanja takrat, ko ustvari uporabniški račun.
 2. Za naročila preko prodajalcev tretje strani preko spletne strani vidaxl lahko veljajo posebna splošna pravila, pogoji in pravila vračanja . Te lahko najdete na spletni strani prodajalcev tretje strani. V primeru da tretja stran nima posebnih splošnih pravil in pogojev ter pogojev vračanja, za dogovor o nakupu med prodajalcem tretje strani veljajo splošna pravila in pogoji in/ali pravila vračanja vidaXL.

Clen 6 - Dražbe

 1. Pogoji dražbe vidaXL se nanašajo na vse dražbe, ki jih izvaja vidaXL na Spletni strani. Uporabnik sprejme Pogoje dražbe, ko ustvari račun ali pa takrat ko sodeluje v svoji prvi dražbi.
 2. Uporabniku ni dovoljeno nepošteno ali nepravilno vplivati na dražbo na kakršenkoli način.

Clen 7 – Ocene

 1. Po tem ko uporabnik izvede nakup preko spletne strani, je uporabnik lahko pozvan s strani ali v imenu vidaXL, da oceni vidaXL, spletno stran ali prodajalca tretje strani tako, da pusti oceno. VidaXL si pridržuje pravico - vendar ne obvezo - da objavi oceno na spletni strani ali jo objavi na kakršenkoli drugi način, vključno z imenom, krajem prebivališča in datumom, ko je bila ocena podana s strani uporabnika
 2. V primeru da so ocene zbrane s tretje strani v imenu vidaXL, veljajo za ocene splošna pravila in pogoji in/ali pravila in pogoji uporabe omenjene tretje strani.
 3. VidaXL si pridržuje pravico, da ocene ne objavi, ali odstrani ocene s tretje strani, če je omenjena ocena:
 • v nasprotju z zakonodajo in veljavnimi predpisi;
 • v nasprotju z javnim redom in spodobnostjo;
 • samo ocena izdelka;
 • se ne nanaša na omenjenega prodajalca tretje strani;  
 • vsebuje osebne informacije tretje strani;  
 • vsebuje URL povezavo ali oglas;
 • je lažna.

Clen 8 – Preklic računa in funkcionalnosti spletne strani

 1. VidaXL si pridržuje pravico, da zavrne uporabnika ali zapre njegov račun, zaradi katerega koli razloga, na primer v primeru:
 • nepooblaščene uporabe ali zlorabe spletne strani in/ ali računa; 
 • neupoštevanje teh pravil in pogojev uporabe ali pogojev dražbe;
 • neupoštevanje dogovorov med uporabnikom in vidaXL in/ali prodajalcm tretje strani.

 2. Poleg tega ima vidaXL pravico da omeji, zavrne ali prekliče določen način uporabe ali začasno blokira račun pred uporabo v primeru opisanim pod Členom 8.1.
 3. VidaXL si vedno pridržuje pravico, da določene funkcionalnosti spletne strani niso več na voljo ali so spremenjene.

Clen 9 – Zasebnost in osebni podatki

 1. Osebni podatki, ki jih uporabnik navede na vidaXL, kot so njegovo ime in naslov, telefonske številke in epoštni naslov, so procesirani s strani vidaXL in datoteke / podatki so last vidaXL. Ti podatki bodo uporabljeni s strani vidaXL za upravljanje z uporabniškim računom in dražbami, procesiranjem naročil, dostavo in za račune ter za možna posredovanja v sporih med strankami in prodajalci tretje strani.
 2. Ves ta čas lahko uporabnik dostopa, popravlja ali dodaja svoje osebne podatke, tako da se prijavi v svoj račun.
 3. Načeloma vidaXL ne daje osebnih podatkov tretjim stranem, razen če je to potrebno za razrešitev situacije z uporabnikom. VidaXL bo na primer podala uporabnikovo ime, naslov, e-poštni naslov in telefonsko številko prodajalcu tretje strani, v kolikor je to potrebno za izvršitev nakupnega dogovora med uporabnikom in prodajalcem tretje strani. Komunikacija med uporabnikom in prodajalcem tretje strani se izvaja skozi e-poštno aplikacijo preko vidaXL. Komunikacija se shranjuje na serverjih vidaXL in se jo lahko uporabi za:
 • pomoč uporabnikom in / ali prodajalcem tretje strani v primeru vprašanj in / ali težav;  
 • pri oceni, če prodajalec tretje strani dosega svoje zahteve; 
 • in za analize izboljšanja procesov.

 4. Spletna stran uporablja piškotke. Piškotki se uporabljajo za zagotavljanje zapomnitve vnesenih podatkov. Poleg tega so po spletni strani razporejeni piškotki tretje strani.
 5. Vsak uporabnik si lahko nastavi svoj brskalnik tako, da ne prejema piškotkov med obiskom spletnih strani. Vsekakor je mogoče, da v takem primeru uporabnik ne more pravilno uporabljati vseh funkcionalnosti spletne strani ali pa je uporaba nekaterih delov strani ali uporabniškega računa omejena.
 6. VidaXL si pridržuje pravico shranjevanja podatkov o obnašanju obiskovalcev na spletni strani med drugim tudi uporabljene IP naslove, če se pojavi sum zlorabe in/ ali nepooblaščenega dostopa in se spletna stran uporablja preko uporabniškega računa.
 7. Za več informacij o tem kako vidaXL uporablja osebne podatke uporabnikov in razporeja piškotke na spletni strani si lahko pogledate politiko zasebnosti na naši spletni strani.

Clen 10 – Intelektualna lastnina in informacije tretje strani

 1. Če ni drugače določeno, se vse pravice, vključno z avtorskimi in drugimi pravicami intelektualne lastnine (informacije) na spletni strani, last vidaXL, v kolikor niso last tretje strani / imetnika, ki podajo informacije na voljo.
 2. Uporabniku je dovoljeno, da se posvetuje (z navedenimi informacijami) na spletni strani in naredijo kopijo/e za osebno uporabo, na primer s tiskanjem ali shranjevanjem. Vsaka druga uporaba, na primer shranjevanje in kopiranje (delov) spletne strani na ločenem spletnih straneh ali ustvarjanje povezav, hiperpovezav in deeplinkov do (delov) spletne strani ni dovoljeno brez izrecnega pisnega dovoljenja vidaXL.
 3. Informacije na spletni strani so delno zagotovljene s stranmi tretjih oseb, kot so tretji osebni prodajalci in drugi uporabniki (v primeru mnenja). VidaXL ni odgovorna za morebitno škodo, ki je posledica nepravilnih, nepopolnih ali pomanjkljivih podatkov na spletni strani, kateri so posredovani / prodobljeni s strani tretjih oseb.
 4. Spletna stran lahko vsebuje povezave do zunanjih spletnih strani. VidaXl ni odgovorna za uporabo ali vsebino spletnih strani, za katere se pokaže povezava do spletne strani, ali ki imajo povezavo do spletne strani.

Clen 11 - Odgovornost

 1. Uporabnik se zaveda, da v primeru naročil s prodajalcem tretje strani, pogodba o nakupu velja med uporabnikom in tretjim prodajalcem, in da vidaXL ni del tega sporazuma.
 2. Kot taka vidaXL ni dolžna preveriti ali oceniti kakovost, količine ali zmogljivosti izdelkov, ki so na voljo od prodajalca tretje strani na spletni strani in ne morejo biti odgovorni na kakršen koli način za škodo, ki izhaja iz dejstva, da se ti podatki izkažejo za nepravilne ali nepopolne.
 3. vidaXL odgovarja za škodo, ki nastane, vendar je ta odgovornost omejena na nakupno ceno zadevnega proizvoda, ki jo prodajalec tretje strani zaračuna uporabniku v vsakem primeru.
 4. Odgovornost vidaXL, ne glede na naravo, je omejena na znesek, katero zavarovanje odgovornosti podjetja vidaXL povrne v zadevi.

Clen 12 - Ostalo 

 1. Če eden ali več določil teh splošnih pogojev uporabe niso več zavezujoči, so neveljavni ali neizvedljivi, bodo druga določila ostala veljavna v celoti. V takem primeru bo vidaXL nadomestila zadevno določbo z novo določbo, ki jo določi vidaXL in približuje pomen zadevne določbe, kolikor je to mogoče.
 2. Za uporabo spletne strani, uporabo uporabniškega računa in teh Pravil in pogojev, veljajo Nizozemski zakoni.

 


Priloga / priloge

Splošni pogoji

General Terms And Conditions Auctions

Politika vračil

Izjava o zasebnosti in piškotkih